Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2021 zakup samochodu typu bus -9 miejsc

Przejdź do załączników

Wolin, 29 listopada  2021r.

 

 

sygn.: ZSP-W/I/AJ/ 1101/2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

 

Dotyczy: zakupu i dostawy  jednej sztuki fabrycznie nowego,

 nieeksploatowanego  samochodu osobowego typu bus- 9 miejsc

dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

               

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zaprasza Państwa do złożenia oferty na w/w dostawę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1,  nie stosuje się. 

 

 

I.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego, nieeksploatowanego samochodu osobowego typu bus -9 miejsc o parametrach technicznych zgodnych z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być:

 1. fabrycznie nowy, osobowy, bezwypadkowy,
 2. wolny od wad fizycznych i prawnych,
 3. wyprodukowany w 2021 r. -2022 r.

 

II. Zamawiający

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

III. Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

IV.  Warunki płatności:

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt I, po dokonaniu dostawy samochodu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

                                        

 1. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
  1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz .
  2. Oferta winna zawierać cenę ofertową netto oraz brutto (zawierającą należy podatek VAT) zgodnie z załączonym formularzem ofertowym –zał. nr 1a. 
  3. Cena musi obejmować inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca.
  4. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06 grudnia 2021r  do godz. 11:00

(decyduje data wpływu).

elektronicznie na adres: sekretariat@zspwolin.pl  (oferta - skan podpisanych dokumentów winna być załącznikiem do wiadomości email) 

 lub pisemnie w zamkniętej kopercie odpowiednio opisanej: „Oferta na zakup samochodu osobowego typu- bus nr 2/2021 – nie otwierać przed terminem otwarcia”  do siedziby Zamawiającego na Dziennik Podawczy.  

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI.  Wykonawca nie później niż po 7 dniach roboczych przed planowanym terminem odbioru samochodu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim:

1) kartę pojazdu,

2) książkę przeglądów serwisowych,

3  instrukcję obsługi,

4) książkę gwarancyjną pojazdu,

5) świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,

6) dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin.

 

VII.  Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) stanowi załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

IX.  SOPZ zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe), jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

X.  Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Samochód osobowy będący przedmiotem zamówienia zostanie:

1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli będzie znajdował się poza terenem woj. zachodniopomorskiego zostanie dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 7 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach

i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach

8.00 – 15.00).

3. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.

4. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Po dokonaniu odbioru Zamawiający ubezpieczy samodzielnie samochód.

 

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

 

l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga

1

Cena

70 %

2

Okres gwarancji mechanicznej

20 %

3

Okres gwarancji na perforację nadwozia

5 %

4

Okres gwarancji na powłokę lakierniczą

5 %

 

1. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

                                      Co

   1. Cp = --------- x 70 pkt

              Cb       

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

   1. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia.

 

2. Punkty za kryterium „Okres gwarancji mechanicznej” (waga 20%) - (Og1) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

   1. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na silnik zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące wg poniższego wzoru:
     1. 24 miesiące gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - 10 punktów,
     2. Powyżej 24 miesięcy gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - 20 punktów.
   2. Zamawiający dokona powyższego obliczenia na podst. deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w ofercie. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.
   3. Oferta z okresem powyżej 24 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na perforację nadwozia (waga 5%) - (Og2) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

   1. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na perforację nadwozia zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat wg poniższego wzoru:
     1. 5 lat gwarancji na perforacje nadwozia bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - 0 punktów,
     2. Powyżej 5 lat gwarancji na perforacje nadwozia bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy – 5 punktów.
   2. Zamawiający dokona powyższego obliczenia na podst. deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w ofercie. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 5 lat.
   3. Oferta z okresem powyżej 5 lat gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

4. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na powłokę lakierniczą” (waga 5%) - (Og3) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

   1. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na powłokę lakierniczą zastrzegając, iż minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące wg poniższego wzoru:
     1. 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - 0 punktów,
     2. Powyżej 24  miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy - 5 punktów.
   2. Zamawiający dokona powyższego obliczenia na podst. deklaracji Wykonawcy zamieszczonej w ofercie. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.
   3. Oferta z okresem powyżej 24 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki i uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Po = Cp+Og1+Og2+Og3, gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę

Cp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Og1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji mechanicznej”

Og2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na perforację nadwozia”

Og3 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na powłokę lakierniczą”

 1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
 4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

 

XII.   Inne istotne informacje

 

 • Treść zapytań składanych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 • Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny w przypadku, jeśli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała środki, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zamówienia.
 • Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 • W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnego Wykonawcy bez konieczności przeprowadzania ponownej oceny ofert.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

-Magdalena Kierzynkowska, tel. 728 557 242, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

XIV.  Sposób przygotowania oferty:

 

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

i dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu:

 1. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony:
 • formularz ofertowy - załącznik nr 1a,
 • formularz techniczny - załącznik nr 1b,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z CEiDG,
 • dokument pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa  do podpisania    oferty wraz załącznikami innej osobie niż upoważniona do reprezentacji.
 1. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być:
 • sporządzone w języku polskim,
 • scalone w sposób trwały, z kolejno ponumerowanymi i parafowanymi stronami, podpisane,
 • złożone w formie oryginału (pełnomocnictwo może być złożone w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”).
 1. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo tej osoby musi być:
 • dołączone do oferty,
 • złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.
 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich(zł) i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie podatki, opłaty, cła itp.
 3. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE

 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust.1 i 1 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: zspwwolinie@gmail.com       

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

3.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4.         Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5.         Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

6.         Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7.         Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8.         Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9.         Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.       Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12.       Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13.       W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14.       Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15.       W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16.       Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17.       Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

XVI. Zawiadomienie o wynikach postępowania:

 1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjaśnienie treści SWZ 02-12-2021 (PDF, 49.64Kb) 2021-12-02 15:15:36 6

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1a formularz ofertowy ZSP Wolin (DOC, 38.50Kb) 2021-12-02 08:22:40 2
zał 1b zmiana (PDF, 183.93Kb) 2021-12-02 08:18:39 1
zmiana -zał 1 b formularz techniczny (DOC, 72.00Kb) 2021-12-02 08:18:39 2
zapytanie ofertowe nr 2 2021 zmiana (PDF, 447.07Kb) 2021-12-02 08:18:39 1
Zmiany do zapytania ofertowego nr 2 2021 (PDF, 64.66Kb) 2021-12-02 08:18:39 8
zmiana -zapytanie ofertowe samochód ZSP Wolin (DOCX, 84.48Kb) 2021-12-02 08:18:39 1

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o rozstrzygnięciu 2 2021 (PDF, 80.15Kb) 2021-12-10 10:24:32 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
29 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data publikacji:
29 lis 2021, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data aktualizacji:
10 gru 2021, godz. 10:24