Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

                                                 INFORMACJA DODATKOWA

 

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

 

1.1

nazwę jednostki

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

1.2

siedzibę jednostki

 

Wolin

1.3

adres jednostki

 

ul. Słowiańska 2; 72-510 Wolin

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

Szkoła jest jednostką organizacyjną powiatu, realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu dojrzałości,
  2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  3. sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

  Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

 

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia (z dnia 13.09.2017 r. z późn. zmianami). W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

-środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,

-składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszt. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Kierując się zasadą dłuższego użytkowania można wprowadzić do ewidencji ilościowej środek trwały o wartości jednostkowej poniżej 300 zł.

-składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych,

-składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

-wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczająca 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,

- jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności,

- nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w  kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowaniu zasady kontynuacji działania.

 

5.

inne informacje

 

 

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

TABELA 1 i 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

NIE WYSTĘPUJE

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

NIE WYSTĘPUJE

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

 NIE WYSTĘPUJE

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

NIE WYSTĘPUJE

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

NIE WYSTĘPUJE

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

NIE WYSTĘPUJE

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

NIE WYSTĘPUJE

1.9.

podział   zobowiązań   długoterminowych   według   pozycji   bilansu   o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

NIE WYSTĘPUJĄ

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

NIE WYSTĘPUJĄ

c)

powyżej 5 lat

 

NIE WYSTĘPUJĄ

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

NIE WYSTĘPUJĄ

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

NIE WYSTĘPUJE

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

NIE WYSTĘPUJE

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

NIE WYSTĘPUJĄ

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

NIE DOTYCZY

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

Świadczenia emerytalne – 0,00zł

Nagrody jubileuszowe – 23 805,53 zł

Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS – 12 753,75 zł

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 0,00 zł

Świadczenie na start – 1 000,00 zł

Razem: 37 559,28 zł

 

1.16.

inne informacje

 

 

2.

 

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

NIE WYSTĘPUJĄ

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

96.404,24 zł

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

NIE WYSTĄPIŁY

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

NIE DOTYCZY

2.5.

inne informacje

 

-

 

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

-

 

 

 

 

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tabela nr 1 (PDF, 467.75Kb) 2023-04-26 18:42:44 2
Tabela nr 2 (PDF, 487.57Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 3 (PDF, 641.57Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 4 (PDF, 651.52Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 5 (PDF, 623.15Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 6 (PDF, 457.46Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 7 (PDF, 621.62Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 8 (PDF, 449.71Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 9 (PDF, 633.03Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 10 (PDF, 461.00Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 11 (PDF, 450.47Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 12 (PDF, 636.88Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 13 (PDF, 627.64Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 14 (PDF, 462.05Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 15 (PDF, 620.00Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
Tabela nr 16 (PDF, 643.40Kb) 2023-04-26 18:42:44 1
Tabela nr 17 (PDF, 266.46Kb) 2023-04-26 18:42:45 0
2022 Informacja dodatkowa (RTF, 211.86Kb) 2023-04-26 18:42:44 5
2022 Informacja dodatkowa (PDF, 243.95Kb) 2023-04-26 18:42:44 4
BILANS 2022 - SKAN (PDF, 8.57Mb) 2023-04-26 18:42:44 4
Tabele Informacja dodatkowa 2022 (XLSX, 71.96Kb) 2023-04-26 18:42:45 0
BILANS (PDF, 164.49Kb) 2023-04-26 18:42:44 0
informacjadodatkowa (PDF, 215.75Kb) 2023-04-26 18:42:44 2
RZIS (PDF, 139.74Kb) 2023-04-26 18:42:44 4
ZZFJ (PDF, 126.96Kb) 2023-04-26 18:42:45 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
26 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Kierzynkowska

Data publikacji:
26 kwi 2023, godz. 18:42

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Kierzynkowska

Data aktualizacji:
26 kwi 2023, godz. 18:42