Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapytanie Ofertowe Nr 1/Aktywna Tablica/2021

Wolin, dnia 15 listopada 2021 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Aktywna Tablica/2021

na dostawę pomocy dydaktycznych

 

 

W związku z realizacją programu rządowego na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, Zamawiający – Technikum im. Prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Technikum im. Prof. Adama Wodziczki

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznychw związku                 z realizacją rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (Zadania). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części, przy czym każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie Oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

 

 

 

 1. Zadanie nr 1 – Dostawa 2 szt. interaktywnego monitora dotykowego wraz z montażem i szkoleniem TIK dla Rady Pedagogicznej.

 

      Zadanie składa się z dostawy 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych, które muszą spełniać następujące minimalne parametry:

Lp.

Wyświetlacz

1

PRZEKĄTNA

65”

2

ROZDZIELCZOSĆ EKRANU

4K/ UHD (3840x2160 pikseli przy 60 Hz

3

ROZMIAR WYŚWIETLANEGO OBRAZU

1425 mm x 800 mm

4

PODŚWIETLENIE MATRYCY

DIRECT LED

5

JASNOŚĆ

300 cd/m²

6

KĄRTY WIDZENIA

178º

7

KONTRAST

4000:1

8

ŻYWOTNOŚĆ MATRYCY

40 000 h

 

Specyfikacja dotyku

9

TECHNOLOGIA

PODCZERWIEŃ (IR)

10

REJESTRACJA

PALEC LUB DOWOLNY INNY PRZEDMIOT

11

ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH PUNKTÓW

MIN.20

12

ROZDZIELCZOŚĆ

32767 x 32767 punktów

13

CZAS REAKCJI

<15 MS

 

Wejścia  Wyjścia

14

PORTY WEJŚCIOWE HDMI

2x HDMI 2.0,  1X HDMI 1.4

15

PORTY WEJŚCIOWE VGA

1

16

PORTY  USB

3X USB 2.0,  1X USB 3,0

17

PORTY USB INTERFEJS DOTYKOWY

2

18

PORTY WYJŚCIOWE HDMI

1 X HDMI 2.0

19

DISPLAY PORT

1

20

WYJŚCIE OPTYCZNE

1

21

WEJŚCIE JACK 3,5 mm

1

22

WEJŚCIE MIKROFONOWE

1

23

WBUDOWANE GŁOŚNIKI

2 X 12 W

 

 

 

System operacyjny

24

WERSJA SYSTEMU ANDROID

MIN. 8.0

25

ROZDZIELCZOŚĆ SYSTEMU

FULL HD

26

PROCESOR

MIN. DWURDZENIOWY

27

RAM

MIN. 2 GB

28

JĘZYK MENU OSD/ANDROID

POLSKI

29

PODSTAWOWE APLIKACJE UMOŻLIWIAJĄCE FUNKCJONALNOŚĆ MONITORA

TAK

 

Pozostałe

30

Wi-Fi ANDROID

TAK

31

AKCESORIA W ZESTAWIE

Instrukcja obsługi, Kabel USB 5M, Kabel zasilający wersja europejska, Pilot, Oprogramowanie, Kabel zasilający 5V 2A, Karta Wi-Fi, Pisak, Kabel HDMI

32

GWARANCJA

MIN. 3 LATA

33

WIESZAK ŚCIENNY

TAK

         

 

 

 1. Zadanie nr 2 – Dostawa Wirtualnych Laboratoriów Przyrodniczych dla Szkoły Ponadpodstawowej do czterech przedmiotów:

 

          Zadanie składa się z dostawy 4 wirtualnych laboratoriów przyrodniczych dla szkoły ponadpodstawowej z przedmiotów:

  1. chemia,
  2. biologia
  3. geografia,
  4. fizyka

 

z bezterminową licencją do pracy online i offline, każdy z programów dla 3 nauczycieli i 90 uczniów. Zagadnienia z podstawy programowej, materiały z zakresu podstawowego i rozszerzonego.

 

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby).

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Oferent powinien przedstawić ofertę w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy i załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy).
  3. Kompletna oferta musi zawierać stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.
  4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy            w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.
  5. Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być dostarczona:

 • osobiście w sekretariacie szkoły
 • lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera - na adres:

Technikum im. Prof. Adama Wodziczki

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 • lub wysłana w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspwolin.pl

 

Zamknięte koperty z ofertami lub e-maile należy opisać: „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych” – Aktywna Tablica 2021

 

Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2021 o godz. 11.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Po upływie terminu składania ofert termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Otwarcie ofert odbędzie się 22 listopada 2021 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet dyrektora szkoły).

 

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia do 10 grudnia 2021 roku.

 

VII. TRYB I KRYTERIUM WYBORU OFERTY ORAZ OCENA OFERTY

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 4. Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert.
 5. Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Zamawiającego.
 6. Komisja dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Cena – 60%

Spełnienie warunków specyfikacji – 40%

 

Za poszczególne kryteria przyznawane będą punkty w sposób następujący:

 

W kategorii cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt:

Przyznanie punktów nastąpi zgodnie ze wzorem:

 

Pkt=(Cno/Cbo)*100*60%, gdzie

Cno – oferta z najniższą cena

                        Cbo – badana oferta

 

W kategorii spełnienia warunków specyfikacji oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

 

Każdy z zapisów w opisie przedmiotu zamówienia zostanie porównany z ofertą Wykonawcy.

Parametry wyższe od minimalnych określonych przez Zamawiającego otrzymają + (plusy).

 

Przyznanie punktów nastąpi zgodnie ze wzorem:

 

Pkt = (LPO/46)*100*40%, gdzie

LPO – liczba plusów w ofercie

 

Zostanie wybrana oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrano i podpisze umowę.

 

 

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 

Osoba do kontaktu:

 

Magdalena Kierzynkowska,

tel.: 728 557 242

e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 1. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają składającego ofertę.
 2. Każdy składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferty winny być przygotowane i złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi                   w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
 5. Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 6. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.
 7. Ofertę należy złożyć w PLN.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, bez podawania przyczyn.
 9. W przypadku gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających                 z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Wykonawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.
 2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który       w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków specyfikacji
 3. Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zapytanie Aktywna Tablica ZSP Wolin 2021 (PDF, 922.47Kb) 2021-11-15 11:41:38 29

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o rozstrzygnięciu 1 Aktywna Tablica 2021 (PDF, 46.49Kb) 2021-11-24 12:55:15 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
15 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data publikacji:
15 lis 2021, godz. 11:55

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data aktualizacji:
24 lis 2021, godz. 12:55