Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

zamówienie ofertowe 1/2022 - kompleksowa dostawa gazu do obiektów ZSP Wolin

Wolin, 17 stycznia 2022 r.

sygn.: ZSP-W/I/AJ/ 34/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

Strona internetowa: http://www.zspwolin.pl//

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 130 000,00 zł.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż wraz z usługą dystrybucji) do obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie (szkoła z internatem) znajdujących się w Wolinie przy ulicy Słowiańskiej 2.

 

 1. Prognozowane zużycie gazu dla przyłącza od dnia 01.03.2022 do 28.02.2023 wynosi 412.000 kWh

       rzeczywiste zużycie gazu dla przyłącza  od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 wynosi:

Wyszczególnienie

Zużycie

kWh

m3

styczeń

62 696

5 440

luty

58 746

5 107

marzec

50 178

4 344

kwiecień

36 503

3 167

maj

14 193

1 240

czerwiec

5 798

504

lipiec

6 030

526

sierpień

7 162

622

wrzesień

12 509

1 082

październik

41 596

3 599

listopad

47 164

4 092

grudzień

68 448

5 966

razem

411 023

35 689

Grupa taryfowa – W 5.1

 1. Prognozowane zużycie gazu służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
 2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
  1. dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
  2. dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
  3. stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
   • w przypadku zmiany stawki podatku VAT: wówczas nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, co nie będzie stanowiło istotnych zmian umowy.
   • w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.
  4. rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Inne informacje:
  1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
  2. Obiekt, do którego będzie dostarczany gaz jest przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego: PSG Sp. z o.o.
  3. Obecnym sprzedawcą gazu jest: EWE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: Umowa na dostawę gazu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: 
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
   • aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 
   • podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego.

Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty.

  1. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty.

  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Oferty nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie powyższych warunków.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

 

Nr:

 

Nazwa kryterium:

Waga:

1.

Cena zł brutto 

 

100 %

  1. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr i nazwa kryterium

Wzór:

Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100* Wc gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert, - Cof -  cena podana w ofercie, - Wc – waga kryterium cena.

 

 VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dopiskiem „Zapytanie na dostawę gazu” należy przesłać do dnia 21 stycznia 2022 roku do godz. 13.00 pod adres email: sekretariat@zspwolin.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej zapisanej w formacie „pdf”).
 2. Oferta winna zawierać:
  1. cenę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
  2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oryginał lub poświadczona kopia.
  3. Wzór umowy – zaproponowany wzór może podlegać negocjacjom i wymaga akceptacji Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
 4. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania ofert.
 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.
 7. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny - Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wzoru umowy.
 2. Zaproponowany wzór może podlegać negocjacjom i wymaga akceptacji Zamawiającego.
 3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 
 4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: sekretariat@zspwolin.pl     

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
  • na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym o wartości poniżej 130 000 zł tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

§      posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§      nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki postępowania Zamawiający:

a) upubliczni na stronie internetowej: https://bip.zspwolin.powiatkamienski.pl/

 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Pani Magdalena Kierzynkowska, tel. 728 557 242, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 XI. ZAŁĄCZNIKI

nr 1 – Formularz oferty. 

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr 1/2022

 

Formularz oferty

 

 

pieczęć adresowa wykonawcy           .............................................................................

nr tel./faxu                                         .............................................................................

REGON                                               .............................................................................

NIP                                                      .............................................................................

internet http://                                   .............................................................................

e-mail                                                 .............................................................................

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie” oferujemy realizację pełnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

 

wartość netto ..................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................... złotych)
stawka VAT …….…………………… %

cena brutto ......................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................... złotych)

W tym:

Składnik ceny

Liczba jednostek

(prognozowana)

Cena jednostkowa netto za 1 kWh

w gr

 

Wartość netto

w zł

(2x3)

Stawka VAT

%

Wartość brutto w zł

1

2

3

4

5

6

Paliwo gazowe

412.000 kWh

 

 

 

 

Opłata, abonament za sprzedaż

paliwa gazowego

12 miesięcy

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

412.000 kWh

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

 

 

 

 

 

Razem

 

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej netto (kol. 3), którą należy podać z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe wskazane przez Zamawiającego może odbiegać od faktycznego zużycia i nie będzie stanowiło podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości.

Wykonawca przedstawia projekt umowy na wykonanie zamówienia.

 

 1. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
 4. Oświadczam, że:
 • posiadamy aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
 • posiadamy podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego,
 • dysponujemy potencjałem technicznym, osobami, wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do realizacji zamówienia.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 3. Oświadczamy, że dostarczane paliwo gazowe będzie zachowywać obowiązujące standardy jakościowe.
 4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

             …………………………………………………………………………

             …………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

       .............................., dnia......................                       ………………..…………………………………..

                       (pieczęć i podpisy upoważnionego/ych

                       przedstawicieli wykonawcy)

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zał 1 formularz ZO ZSP Wolin dostawa gazu (DOCX, 18.75Kb) 2022-01-17 11:52:46 1
ZO 1 2022 ZSP Wolin gostawa gazu (PDF, 399.15Kb) 2022-01-17 11:52:46 1

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 36.58Kb) 2022-01-28 13:46:41 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
17 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data publikacji:
17 sty 2022, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data aktualizacji:
28 sty 2022, godz. 13:46