Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na okres 12 miesięcy

Przejdź do załączników

                                                                                               Wolin, 29 sierpnia 2022 r.

sygn.: ZSP-W/I/AJ/ 847/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2022

 1. Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy pn.:

,, Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

 na okres 12 miesięcy”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie na okres 12 miesięcy”.

 

Szacowany wolumen zużycia energii elektrycznej dla wskazanego zamówienia:

 

Punkt poboru

Nr licznika

TARYFA

Łączne zużycie kWh w danej taryfie

 w okresie ostatnich 12 m-cy

Kotłownia Gazowa 2/ ZSP              ul. Słowiańska 2,                                            72-510 Wolin

66257139

C11

1366

Szkoła z Internatem

ul. Słowiańska 2,

72-510 Wolin

56074559

C 11

22 890

 

 • Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony

     Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie

przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii elektrycznej, poza należnością za faktycznie pobraną energię.

 • Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/- 10%.
 • Zamawiający posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  na czas nieokreślony z ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśniecie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
 • Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
 • Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby      Odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Standardy, jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 t.j.). W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty wg. stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin

Strona internetowa: http://www.zspwolin.pl//

 

3. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składając ofertę musi wskazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert na podstawie weryfikacji załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, według formuły ,,spełnia - nie spełnia”.

 

4. Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy.  

 

5. Warunki płatności:

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres e-mail:sekretariat@zspwolin.pl, drogą pocztową lub osobiście na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin,

 do dnia 02 września 2022 r do godz. 14:30   

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny w przypadku, jeśli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała środki, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zamówienia.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnego Wykonawcy bez konieczności przeprowadzania ponownej oceny ofert.

 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Kierzynkowska , tel. (91) 91 32 61 342, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 

7. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. Ofertę należy wypełnić i przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu na wskazany adres.
 3. Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony:
 • formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 • aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną.
 • klauzulę informacyjną (dotycząca przetwarzania danych osobowych)
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z CEiDG,
 • dokument pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa  do podpisania oferty wraz załącznikami innej osobie niż upoważniona do reprezentacji.

 

 

8. Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: sekretariat@zspwolin.pl    
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.
  • na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym o wartości poniżej 130 000 zł tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

     posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wyniki postępowania Zamawiający:

a) upubliczni na stronie internetowej: https://bip.zspwolin.powiatkamienski.pl/

 1. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Pani Magdalena Kierzynkowska, tel. 728 557 242, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

nr 1 – Formularz oferty. 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy - zał 1 (PDF, 107.20Kb) 2022-08-29 14:41:16 6
formularz ofertowy -zał 1 (DOC, 40.00Kb) 2022-08-29 14:41:16 8
ZO ZSP Wolin energia elektryczna (PDF, 298.10Kb) 2022-08-29 14:41:16 7

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert ee ZSP Wolin (PDF, 43.48Kb) 2022-09-08 08:57:44 10

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania ee ZSP Wolin (PDF, 43.30Kb) 2022-09-08 08:57:44 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
29 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data publikacji:
29 sie 2022, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data aktualizacji:
08 wrz 2022, godz. 08:57