Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Remont łazienki w internacie szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

                                  Wolin, 21 kwietnia 2022 r.

sygn.: ZSP-W/I/AJ/444/2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

 

Dotyczy: remont łazienki w internacie szkolnym

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

               

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zaprasza Państwa do złożenia oferty na w/w prace, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto, przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.). Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1,  nie stosuje się. 

 

I. Zamawiający

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

II.  CHARAKTERYSTYKA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont łazienki w internacie szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”, który będzie wykonany z materiałów zamawiającego.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:
  • demontaż płytek posadzkowych i ściennych,
  • demontaż urządzeń sanitarnych i montaż nowych,
  • demontaż i montaż grzejników,
  • drobne zmiany w instalacji elektrycznej wynikające z potrzeby remontu,
  • wymiana instalacji wodnej i wentylacyjnej
  • demontaż i montaż lamp oświetleniowych
  • położenie płytek na posadzce i ścianach
  • silikonowanie płytek i urządzeń sanitarnych,
  • fugowanie płytek,
  • położenie gładzi szpachlowej
  • gruntowanie ścian i sufitów
  • arylowanie rogów ścian,
  • malowanie ścian i sufitów
  • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

zgodnie z załączonym projektem aranżacji wnętrz.

 

UWAGA!!!

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną w remontowanych pomieszczeniach.

W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się pod nr tel. 728 557 242.

 

 1. Oferent powinien podać cenę ofertową za komplet robót objętych zamówieniem.
 2. Dla ułatwienia sporządzenia wyceny robót Zamawiający przekazuje projekt aranżacji wnętrz.
 3. Wykonawca powinien sporządzić własną wycenę przedmiotu zamówienia, a załączony projekt należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy.

 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 09 maja 2022 roku do 17 czerwca 2022 roku.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.

 

IV.     WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Za wykonanie robót określonych w punkcie II Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem tj.:

- wykazał wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert                  co najmniej trzech robót ogólnobudowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia

(jako potwierdzenie wykonania prac będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.)


UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy tylko robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. INNE WARUNKI, POSTANOWIENIA:
 1. Minimalna gwarancja na w/w prace wynosi 36 miesięcy, od odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
 2. W formularzu ofertowym należy podać wartość wynagrodzenia za wykonanie kompletu usług.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu lub unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
 5. Treść zapytań składanych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania).
 6. Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny w przypadku, jeśli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała środki, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie zamówienia.
 7. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnego Wykonawcy bez konieczności przeprowadzania ponownej oceny ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

  1. Wykonawca powinien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.   

 

  1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz .
  2. Oferta powinna:
 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, a w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną – numer PESEL właściciela firmy,
 • zawierać cenę ofertową netto oraz brutto (zawierającą należy podatek VAT)
  1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
  3. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
  4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

 

 1. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

  1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r  do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

elektronicznie na adres: sekretariat@zspwolin.pl  (oferta - skan podpisanych dokumentów winna być załącznikiem do wiadomości e-mail) 

 lub pisemnie w zamkniętej kopercie odpowiednio opisanej: „Remont łazienki w internacie szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie – nie otwierać przed terminem otwarcia”  do siedziby Zamawiającego na Dziennik Podawczy.  

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
  2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena  100%

 

 

X. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

 1. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania na stronie internetowej skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

 

XI.   Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

-Magdalena Kierzynkowska, tel. 728 557 242, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 

 

XII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA:

 

 1. Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy/zlecenia.
 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z oferty Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT/rachunku po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego protokołem odbioru robót. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 3. Należność będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku.
 4. Fakturę VAT / rachunek należy wystawić na:

 

Nabywca:

Powiat Kamieński

Ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

NIP: 986-016-62-59

Odbiorca:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

i przesłać na adres

Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin

 

 1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
  1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt. III, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  2. opóźnienia w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy, liczonego od ustalonego terminu usunięcia wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  3. opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia usterek w przedmiocie zamówienia w okresie gwarancji oraz w zakończeniu robót związanych z usuwaniem usterek w okresie gwarancji w wysokości 1 %.
 3. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy.
 4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub prowadzi je w taki sposób, że zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania ich w umówionym terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu zrezygnować z realizacji zamówienia przed upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt. XII ust. 7. Zamawiający ma także prawo powierzyć wykonanie/dokończenie robót innemu Wykonawcy.

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy za ten zakres robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę

 

XIII.  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335; adresu e-mail: zspwwolinie@gmail.com    

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

3.         Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4.         Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5.         Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

6.         Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7.         Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8.         Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9.         Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.       Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12.       Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13.       W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14.       Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15.       W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16.       Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17.       Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

XIV.  ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt aranżacji wnętrz.

 

 

Anna Jarząb - Dyrektor

 

...................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Zamawiającego


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2 2022 (PDF, 39.09Kb) 2022-05-10 13:11:32 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
21 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data publikacji:
21 kwi 2022, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Anna Jarząb Anna Jarząb

Data aktualizacji:
10 maj 2022, godz. 13:11